Közérdekű adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Neve: MRE Bethesda Gyermekkórháza

Székhelye: 1146 Budapest Bethesda u. 3.

Központi telefonszám: +36-1-9206000

Fax: (06-1) 364 90 70

E-mail: bethesda@bethesda.hu

honlapja: www.bethesda.hu

Ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

Telefon: +36-1- 4222704

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Szervezeti struktúra, SZMSZ

Alapító okirat 

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)
4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Titkárság

Titkárságvezető: Kertész Ildikó

Telefon: +36-1- 4222704

Fax: (06-1) 364 90 70

E-mail: bethesda@bethesda.hu

Hétfőtől  péntekig 8-15 óra között

5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Nem releváns

6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

Felügyeleti szerv, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek:

Neve: Országos Kórházi Főigazgatóság

székhelye: 1125 Budapest, Diós árok 3.

postacíme: 1525 Budapest 114. P.O.B. 32.

Telefonszám: (+361) 356-1522

Fax: (+361) 375-7253

E-mail: okfo@okfo.gov.hu

honlapja: www.okfo.gov.hu

7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Nem releváns

8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Nem releváns (nincs közalapítvány)

9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

Nem releváns

10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Lap neve: Gyógyító

Szerkesztőség és kiadó: MRE Bethesda Gyermekkórháza és Bethesda Kórház Alapítvány

Címe: 1146 Budapest Bethesda u. 3.

Főszerkesztő: Tamásné Bese Nóra, kommunikációs vezető

11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Neve: Belügyminisztérium

Székhelye: 1051 Budapest, József Attila utca 2-4.

Központi telefonszám: +36-1-441-1000

E-mail: ugyfelszolgalat@bm.gov.hu

honlapja: https://kormany.hu/belugyminiszterium/dr-takacs-peter

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

1997. évi LXXXIII törvény

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló

1996. évi LXXV. Törvény

A munkaügyi ellenőrzésről szóló

10/2005 (IV. 12.) EÜM. Rendelet

Rendkívüli eseményekkel, katasztrófákkal kapcsolatos bejelentés és adatközlés rendjéről

35/2005 (VIII.26.) EÜM. Rendelet

Az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatáról és helyes klinikai gyakorlat alkalmazásáról

54/2005 (XI. 23.) EÜM. Rendelet

Az egyes egészségügyi szakképesítések szakmai és vizsga követelményeinek kiadásáról

25/2000. (IX.30.) EüM – SzCsM együttes rendelet

A munkahelyek kémiai biztonságáról

2006. évi CXXXII. Törvény

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről

287/2006. ( XII.23.) Korm. rend.

A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól

284/1997. ( XII.25.) Korm. Rend.

A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról

45/2006. (XII. 27.) EÜM. rend.

a várólista sorrend kialakításának és az eltérés lehetőségének egészségügyi szakmai felügyeletéről

46/2006. (XII.27.) EÜM. rend.

A várólista adatainak honlapon történő közzétételére vonatkozó szabályairól

60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet

Az egészségügyi szolgáltatók szakmai minimumfeltétel60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet

2003.évi LXXXIV. Törvény

Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről

2007.évi CLII.törvény

Egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről

2005.évi LXXXVIII.törvény

A közérdekű önkéntes tevékenységről

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól

45/2007. ( III. 20. ) Korm. rendelet

az egészségügyben dolgozók alap és működési nyilvántartásának vezetéséről

43/1999. (III.3.) Korm. rend.

Egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályai

47/2004. (V.11. ) ESZCSM rendelet

Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kéréseiről

162/2009,(VIII.3.) korm. rendelet

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ellátás valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. Törvény szerinti kutatásfejlesztési tevékenység után igénybe vehető engedményekre vonatkozó részletes szabályokról.

49/2009./XII.29. ) EüM rendelet

a súlyos fogyatékosság minősítéséről és igazolásáról

33/2009. (X.20.) EüM. rendelet

az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról

40/2009. (XI.20.) EüM. rendelet

Az egészségügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdésekről

57/2009. (XII.30.) EüM rendelet

Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekkel kapcsolatos egyes engedélyezési eljárások során fizetendő igazgatási szolgáltatási díj kezeléséről és nyilvántartásáról

39/2010. (II.26.) Korm. rendelet

A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről

12/2011. (III.30.) NEFMI rendelet

az egészségügyi szakmai kollégium működéséről

2011.évi XLI. törvény

A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény módosításáról

23/2011. (V.18.) Korm. rendelet

Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV.2.) NM rendelet módosításáról

102/2011. (VI.29.) Korm. rendelet

A súlyosan mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről

2011. évi CVI. törvény

A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról

170/2011- (VIII.24.) Korm. rendelet

A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról

273/2011. (XII.20.) Korm. rendelet

A munkavédelmi bírság mértékére és kiszabására vonatkozó részletes szabályokról

2011 CXCI törvény

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és az egyes törvények módosításáról

313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról

2012. évi I. törvény( 2012 07.01.-től )

A munka törvénykönyvéről

2011. évi CCXI. törvény

A családok védelméről

2011 évi CLXVII törvény

a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről és a korhatár előtti ellátásokról és a szolgálati járandóságról

16/2012. (II.16.) Korm. rendelet

A gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól

6/2012.(II.14.) NEFMI rendelet

Az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI.18.) EüM rendelet módosításáról

46/2012. (III.28.) Korm. rendelet

A fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmények részére történő gyógyszer-, orvos-technikai eszköz és fertőtlenítőszer beszerzések országos központosított rendszeréről

22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet

Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről

23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet

A szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzéséről

327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet

a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról

2012. évi CXXXIV. törvény

a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről

22/2013. (II. 1.) Korm. rendelet

Egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

37/2013. (V.28.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

124/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet

A közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elveknek az egészségügyi dolgozók vonatkozásában történő érvényesítéséről és végrehajtásáról

1238/2013. (IV. 26.) Korm. határozat

A fekvőbeteg-szakellátó és egyes fekvőbeteg-szakellátóhoz kapcsolódó egészségügyi háttérszolgáltatást nyújtó, 100%-os állami tulajdonban lévő, valamint azok 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési szervek általi átvételével kapcsolatos feladatokról

438/2013. (XI.9.) Korm. rendelet

A finanszírozott egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók adósságának rendezésére fordítható konszolidációs támogatásról

2013. évi V. törvény

A Polgári Törvénykönyvről

17/2014. (V.30.) AB határozat

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 65. § (5) bekezdése „a felmondás közlését megelőzően” szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

24/2014. (VII.22.) AB határozat

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 22. § (3) bekezdésének szövegrésze, valamint az egyes egészségügyi ellátások visszautasításának részletes szabályairól szóló 117/1998. (VI.16.) Korm. rendelet mellékletének 2. pontja és az ahhoz kapcsolódó lábjegyzet alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

49/2014. (V.6.) Korm. rendelet

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

250/2014. (X.2.) Korm. rendelet

A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról

285/2014. (XI.20.) Korm. rendelet

A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltató akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosításáról

2014. évi C. törvény

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről

376/2014. (XII.31.) Korm. rendelet

A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet, továbbá a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet módosításáról

12/2015. (IV.10 ) EMMI utasítás

A fekvőbeteg-szakellátást nyújtó állami intézmények működési rendjének egyes kérdéseiről és egyeztető fórumairól

2015. évi CXLIII törvény

A közbeszerzésekről.

2015. évi CXLIX törvény

A Magyarország 2015. évi központ költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény módosításáról.

162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet

az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról

2015. évi CLXIII. törvény

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosításáról.

320/2015. (X.30.) Korm. rendelet

A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről.

321/2015. (X.30.) Korm. rendelet

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról.

44/2015. (XI.2.) MvM rendelet

A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről.

44/2015. (XI.2.) MNB rendelet

A „Semmelweis Ignác” arany emlékérme kibocsátásáról.

45/2015. (XI.2.) MNB rendelet

A „Semmelweis Ignác” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

333/2015. (XI.10.) Korm. rendelet

Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI.30.) Korm. rendelet módosításáról.

54/2015. (XI. 24.) EMMI rendelet

Egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról.

2015. évi CLXXX. törvény

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, valamint egyéb eljárásjogi és igazságügyi törvények módosításáról.

2015. évi CLXXXVI. törvény

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és egyes adótörvények módosításáról.

400/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet

A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2016. évi kompenzációjáról.

56/2015. (XII.17.) EMMI rendelet

Egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati képzésekkel összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról.

2015. évi CCXXIV. törvény

Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról.

2015. évi CCXXVI. törvény

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint az azzal összefüggő törvények módosításáról.

413/2015. (XII.23.) Korm. rendelet

Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról.

430/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet

A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosításáról.

454/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról.

487/2015. (XII.30.) Korm. rendelet

Az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről.

488/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet

Az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló kormányrendelet hatálybalépésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról.

59/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet

Egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról.

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Nem releváns

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

Nem releváns

4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Nem releváns

5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Szervezeti struktúra, SZMSZ

Térítési díjszabályzat

Rendelések: https://www.bethesda.hu/ambulancia

https://www.bethesda.hu/osztaly

7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Kiadványai: Gyógyító

Téma: Egészségügyi szakemberek által írt cikkeken keresztül a szülők hasznos segítséget kapjanak ahhoz, hogy gyermekeik egészségét megőrizzék, a tüneteket felismerjék és ha szükséges, időben forduljanak orvoshoz.

A kiadvány ingyenes

8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Nem releváns

9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

Nem releváns

10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Nem releváns

11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

audit jegyzőkönyv

13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Adatvédelmi vezető: Dr. Velkey György

 

14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Nem releváns

15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Nem releváns

17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

Nem releváns

19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

Nem releváns

20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

Nem releváns

21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

Nem releváns

22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Nem releváns

23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

Nem releváns

24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

Nem releváns

25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

Nem releváns

III. Gazdálkodási adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

Éves költségvetések:

Éves költségvetési beszámolók:

2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

Nem releváns

4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével

A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

Közüzemi szolgáltatás
Gyógyszerszállítás
Anyagszállítás
Egészségügyi szolgáltatás

 

 

 

 

 

5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Nem releváns

6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support